در راستاي تحقق اهداف مجموعه و مشتري مداري در دنياي تجارت بر اين باوريم که :
گارانتي محصولات :

گارانتي محصولات از يک تاسه سال با توجه نوع محصول انتخابي بوده که در اين مدت هر گونه خرابي شامل گارانتي مي باشد.

گارانتي پروژه :

تمامي پروژ هاي اجرايي توسط اين شرکت علاوه بر گارانتي محصولات که در پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند از گارانتي صحت عملکرد نيز برخوردار مي باشند.