کردستان، سنندج، خیابان مردوخ شمالی، نبش کوچه نایب شکراله، شرکت ایمن گستر ماد مدیریت : 9882 220 0912 - علیرضا امینیانمدیر فروش : 1627 958 0938 - بزرگ امید
66423 331 - 087

24631 331 - 087

info@maadcctv.com , aminian@maadcctv.com , sales@maadcctv.com , bozorgomid@maadcctv.com

35.317611,46.99171


آدرس عراق
کردستان، سليماني، شه قامي سالم، ته لاري سيد قادر نهومي دووه م، ژ27 مدیر فروش : 1627 958 938 98+ - بزرگ امید 412 84 85 - 0750

66423 331 - 087

info@maadcctv.com

35.317611,46.99171