کد محصول : 80

امروزه  پیشرفت فن آوری و همت بشر برای زندگی بی خطر باعث گردیده تا برای هر خطر و موقعیتی فکر و چاره ای اندیشید زلزله نیز یکی از این موقعیت های پر خطر بشمار می آید خصوصا اگر پای گاز نیز در میان باشد! در هنگام زلزله جدا از بحث خرابی و ریزش آوار انفجار ناشی از نشت گاز آمار بسار هنگفتی از تلفات را دربرمیگیرد.اما آیا بشر متفکر از تفکر باز می ایستد؟؟باید چاره ای اندیشید. این اتفاق افتاد!شیرهای حساس به زلزله با عملکرد مکانیکی خود در هنگام وقوع زلزله سریعا عکس العمل نشان داده و جریان گاز را قطع میکنند.و از تلفات ناشی از این موقعیت پر خطر جلوگیری میکنند.کافیست که قبل از وقوع حادثه به فکر باشیم..شیرهای حساس به زلزله در   سایزهای 4/1 1 تا "4 موجود میباشند.