کد محصول : 79

شیرهای برقی با اتصال به سنسورهای نشت گاز در صورت دستور از ناحیه سنسور ، وظیفه قطع بموقع جریان گاز را بر عهده دارند.این شیرها در سایزهای مختلف 1/4 1 تا "3 موجود میباشند.