کد محصول : 223

قابلیت سرویس دهی به 2 تا 248 زون متعارف

سیستم های متعارف و آدرس پذیر

32 قطعه در هر زون

قابلیت سرویس دهی به 2 تا 16 لوپ

200 قطعه در هر لوپ

1600 قطعه در هر سیستم

16 مرکز کنترل به صورت شبکه