کد محصول : 221

خروجی مشکی                            NO

خروجی سفید                              COM

خروجی قرمز                                 NC